Danka Šlégrová
vlasový terapeut

O mne

Moja cesta začala komplexnou výživou, ktorá mi postupne  regenerovala nielen telo, ale pôsobila aj na moje zmysly, upokojila nervový systém, čo ma viedlo k lepšej nálade, ku krajším myšlienkam. Pravidelne som sa vzdelávala a naučené som postupne zavádzala do života.

Žiaden lekár, terapeut, tabletky, ani dobrá rada Vám život nezmení, pokiaľ sa človek sám nezačne v tomto smere vzdelávať a pravidelne krok po kroku uvádzať do života.

Žiaden zázrak na počkanie neexistuje. Mám za sebou veľké množstvo školení a veľa osobných konzultácii s váženými odborníkmi. Mám rada ľudí. Touto cestou im chcem ukázať a budem rada ak Vás budem môcť na tejto ceste poznania sprevádzať.

Ako Vám viem pomôcť?

Webináre
zdravia a života

Webináre zamerané na podporu zdravia a života. Naučíte sa ako upokojiť svoj nervový systém a ovládnuť vaše zmysly.

Chceli by ste mať lepšiu náladu
a zvládať životné situácie hravo?

Telefonická
konzultácia

Je pre Vás zaujímavé prejsť vaše výzvy prostredníctvom telefónu? Ak áno dohodnite s so mnou telefonickú konzultáciu.

Prejdime spolu Vaše výzvy
a nájdime riešenie.

Osobná
konzultácia

Osobná forma konzultácie prináša pochopenie aktuálneho stavu v bezpečnom prostredí. Spolu nájdeme riešenie.

Pochopte Váš aktuálny stav
a nájdite spolu so mnou riešenie.

Naši spokojní klienti.

Danka je veľmi milá a energická osôbka. Vždy ochotná pomôcť a poradiť, preto sa k nej často a s dôverou obraciam. Obdivujem ju pre jej nezávislosť, silu a schopnosť posúvať sa vpred napriek prekážkam. Jej vôľa neustále na sebe pracovať je pre mňa veľkou inšpiráciou.
Evička Foltánová
učiteľka v MŠ
Taký zlatý človiečik ako je Danka, málokto pozná a padne Vám pri nej sánka. Toľko energie a chuti žiť život krásny, poznám ju už nejaký čas, s ňou život je úžasný! Veľmi si vážim jej skvelé nápady. Radosť, šťastie a nik sa s ňou nenudí. Vždy pomôže, veď ona môže a nik s ňou nie je na nože. Ďakujem Ty dievča milé, že prežívam s Tebou vzácne chvíle.
Romana Sagulová
CEO, terapeutka
Danku vnímam ako silnú ženu, čo sa pred ničím nezastaví, vždy sa vynájde a hľadá riešenia ako sa veci dajú uskutočniť. Živel ohňa u nej prevláda, a to nielen vo vlasoch 😉 Oceňujem na nej, že na sebe stále pracuje, aby sa mohla rozvíjať v pracovnej aj osobnostnej rovine, a pomáhať tak aj svojmu okoliu a rodine. No a, práve ona mi ukázala, čo môžem dodávaním výživy každý deň získať a za to som jej veľmi vďačná. 💜
Simona Brkalová

Napíšte mi.

Pre viac informácií som Vám k dispozícii. Napíšte nám krátku správu a ja sa Vám ozvem ihneď ako to bude možné.

  Edit Template

  Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

  Vážený návštevník,

  prosím prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach používania týchto stránok a ochrane Vašich údajov, aby nedošlo k nedorozumeniu. Prajem si, aby Vám moje stránky prinášali úžitok. 

  KTO SOM a KDE MA MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

  Prevádzkovateľom stránok je:

  Glamour Hair Salon, s.r.o.

  so sídlom Repková 1855/11B, 900 41 Rovinka, Slovensko

  v evidencii Okresný úrad Senec, č. živnostenského registra 107-12368 

  IČ: 35082887, DIČ: 1072618074

  Kontaktovať ma môžete:

  elektronicky na emailovej adrese info@bratislavakadernictvo.sk

  písomne na adrese: Repková 11B, 900 41 Rovinka, Slovensko

  telefonicky na čísle (+421) 905 462 667

  VYHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len „GDPR“).

  1. Správca osobných údajov

  Glamour Hair Salon, s.r.o.
  Repková 1855/11B, 900 41 Rovinka, Slovensko, IČ: 35082887, DIČ: 1072618074, v evidencii Okresný úrad Senec, č. živnostenského registra 107-12368 (ďalej len „správca“)

  Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

  2. Rozsah spracovania osobných údajov

  Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo k plneniu zákonných povinností správcu.

  3. Zdroje osobných údajov

  priamo od subjektov údajov (registrácia cez webové stránky, e-maily, telefón, chat, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)

  verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.)

  4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

  adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – telefónne číslo, číslo faxu, e-mailová adresa, prezývka na sociálnych sieťach a iné obdobné informácie)

  popisné údaje (napr. bankové spojenie)

  ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy

  údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadení aj.)

  5. Kategórie subjektov údajov

  návštevník webu správca

  zákazník správca

  zamestnanec správca

  dodávateľ služby

  iná osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu ku správcovi

  6. Kategórie príjemcov osobných údajov

  spracovateľ

  finančné ústavy

  verejné ústavy

  štátne aj. orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

  ďalší príjemcovia (napr. prenos osobných údajov do zahraničia – štáty EÚ)

  7. Účel spracovania osobných údajov

  účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby

  rokovania o zmluvnom vzťahu

  plnenie zmluvy

  ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcu)

  archívnictvo vedené na základe zákona

  plnenie zákonných povinností zo strany správcu

  ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov

  8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

  Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzke a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technickoorganizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

  9. Doba spracovania osobných údajov

  V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov

  10. Poučenie

  Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov.

  V súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:

  dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,

  spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,

  spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje, • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

  spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,

  spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu či treťou strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobôd i subjektu údajov vyžadujúce ochranu osobných údajov.

  11. Práva subjektu údajov

  1) V súlade s čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť subjektu údajov, subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

  účelu spracovania,

  kategórie dotknutých osobných údajov,

  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, • plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,

  všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,

  ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

  2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  Požiadať správcu o vysvetlenie.

  Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.

  Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.

  Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.

  Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.

  Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

  Toto vyhlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.

   

   

  Automaticky získané údaje o chovaní návštevníka webu a „cookies“

  Automatické získavanie a spracovanie údajov o správaní návštevníkov webu pre marketingové účely (cielenie reklamy) je možné len na základe Vášho súhlasu a je aktivované z Vášho podnetu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím”, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky. Údaje o správaní návštevníka na webe môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníkov webu.

  Údaje o Vašom správaní sa môžu ukladať ako malé súbory “cookies” vo Vašom zariadení, uľahčujú navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Ďalej sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho zariadenia navštívili moje stránky. Do súborov „cookies“ sa neukladajú žiadne osobné údaje.

  Súhlas so získavaním a spracovaním údajov na marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača. Prípadne môžete používanie „cookies“ tiež deaktivovať priamo vo Vašom internetovom prehliadači.

  Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies:

  vlastný, Websupport, marketing, 30 až 365 dní

  Cookies tretích strán, Google Analytics, získanie štatistických informácií, podľa nastavenia prehliadaču, popr. do odstránenia

  Cookies tretích strán, Pixel Facebook, identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting), 180 dní